วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนาม MoU กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนการก้าวไปสู่ มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการประชุม “ปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิส่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)” จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (https://www.deqp.go.th/new) นำโดย อาจารย์นิธิ พลไชย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และนักศึกษาจำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรม ฟังบรรยายพิเศษและการเสวนา และนำเสนอโครงการเพื่อดำเนินงานและนำเสนอผลในปีงบประมาณปี 2562 ต่อไป ทั้งนี้เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาและเยาวชนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยของไทย ร่วมกันขับเคลื่อนจัดทำโครงการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใน “ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ใน “ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนต้นแบบในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม การจัดการขยะ การจัดการพลังงาน” ซึ่งมีเป้าหมายไปสู่การประเมินมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ “การจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียว” ภายในระยะ 2-3 ปี ในอนาคต

       สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “ปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิส่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)” ครั้งนี้ กิจกรรมในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายมหาวิทยาลัย ทั้งหมด จำนวน 28 แห่ง เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนให้เยาวชนในมหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับการบริโภคที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมลงนาม MoU และร่วมฟังกิจกรรมบรรยายพิเศษสำหรับการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

      ส่วนแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกัน ตาม MoU ดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนจะร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อกำหนดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณสนับสนุน เพื่อพัฒนาให้ “มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” ให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น