วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

อธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ สนับสนุนโครงการจัดการขยะสู่ Green YRU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ "มหาวิทยาลัยสีเขียว" แก่ผู้บริหารระดับกลางที่ผ่านการอบรมผู้บริหารระดับกลาง
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย (อาคาร 20 ชั้น 4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 32 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม- 13 กันยายน 2561 ซึ่งจัดและอำนวยการหลักสูตรโดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการอบรมและหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนต่อยอดโครงการ จำนวน 6 โครงการ ซึ่งได้แก่ โครงการด้านการยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการ  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ  และโครงการพัฒนา Application YRU Portal และ Big Data สู่การให้บริการสนับสนุนการพัฒนาองค์กรไปสู่ YRU 4.0
   ผลจากการประชุมและการนำเสนอแนวคิดการดำเนินการโครงการต่อยอดจากการอบรมครั้งนี้  ผู้บริหารที่เข้าอบรมนำเสนอโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย "มหาวิทยาลัยสีเขียว" จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ และโครงการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการดังกล่าว จะดำเนินการต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป โดยอาศัยความร่วมมือของทุกส่วน โดยเฉพาะพลังนักศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งมีองค์ประกอบการประเมิน 6 ด้าน ได้แก่  1) ด้านสถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3) ด้านของเสีย 4) ด้านน้ำ 5) การขนส่ง และ 6) การศึกษา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น