วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนาม MoU กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนการก้าวไปสู่ มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการประชุม “ปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิส่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)” จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (https://www.deqp.go.th/new) นำโดย อาจารย์นิธิ พลไชย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และนักศึกษาจำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรม ฟังบรรยายพิเศษและการเสวนา และนำเสนอโครงการเพื่อดำเนินงานและนำเสนอผลในปีงบประมาณปี 2562 ต่อไป ทั้งนี้เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาและเยาวชนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยของไทย ร่วมกันขับเคลื่อนจัดทำโครงการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใน “ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ใน “ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนต้นแบบในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม การจัดการขยะ การจัดการพลังงาน” ซึ่งมีเป้าหมายไปสู่การประเมินมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ “การจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียว” ภายในระยะ 2-3 ปี ในอนาคต

       สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “ปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิส่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)” ครั้งนี้ กิจกรรมในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายมหาวิทยาลัย ทั้งหมด จำนวน 28 แห่ง เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนให้เยาวชนในมหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับการบริโภคที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมลงนาม MoU และร่วมฟังกิจกรรมบรรยายพิเศษสำหรับการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

      ส่วนแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกัน ตาม MoU ดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนจะร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อกำหนดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณสนับสนุน เพื่อพัฒนาให้ “มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” ให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Green YRU

ประชุมกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ Green YRU ครั้งที่ 1
อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ประธานกรรมการดำเนินงานการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไปสู่การเข้าประเมิน มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (Green UI Metrict) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัย สีเขียว (Green YRU) เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย (อาคาร 20 ชั้น 4) 
   ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ ประธานได้แจ้งให้คณะกรรมการรับทราบและรับรู้เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในด้านการบริหารจัดการขยะครบวงจร การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน และการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  • การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการจัดการขยะ พลังงาน ภูมิทัศน์ ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [กรอบตัวชี้วัดและเป้าหมาย
  • มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศนย์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบและเข้าสมัครจัดอันดับโลกด้าน Green University โดยเร่งพัฒนาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ (1) สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน (2) พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) ของเสีย กระดาษ พลาสติก ของเสียเป็นพิษ น้ำเสีย (4) น้ำ (5) การขนส่ง และ 6) การศึกษา โดยคาดว่าน่าจะส่งข้อมูลเข้าประกวดแข่งขัน “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric) ในปีงบ 2564 
โดยยกตัวอย่างผลการจัดอันดับของปี 2017 ให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถดำเนินการเพื่อเข้าประเมินตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย  ซึ่งองค์ประกอบการการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว ดังเอกสารแนบ
http://greenmetric.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/UI-GreenMetric-Guideline-2017_Thai.pdf แนะนำความรู้เกี่ยวกับ Geen University ที่ลิงก์ https://prezi.com/y_dhoaxfh4cz/presentation/

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

มอบนโยบายการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการให้บริการของ สนอ. สู่ Green YRU

 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตาม "ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2561)" ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2561) ได้แก่
   โดยเป้าประสงค์ประการสำคัญคือ การส่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าประกวด Green University Ranking (UI GreenMetric)
ภายในปี 2564 สำหรับหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานสนับสนุน และบุคลากรสายสนับสนุน (วิชาชีพ) เป็นกำลังสำคัญ โดยเฉพาะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (http://president.yru.ac.th) และหน่วยงานภายใน รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากร จึงจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปฏิรูปและปรับปรุงกระบวนการทำงาน พัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 ให้บรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด 
   สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ต้องการให้บรรลุผลและอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานอธิการบดีเป็นหลัก และควรเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานภายในอื่นๆ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ 

แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัด ในระยะรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ 2/2561

1.1 จำนวนต้นแบบในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม การจัดการขยะ การจัดการพลังงาน    

      โดยมี งานอาคารสถานที่ เป็นหน่วยหลัก สำหรับแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้กระบวนการทำงานมีความเป็นมาตรฐาน สร้างความเข้าใจและการรับรู้ ระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ สามารถยกระดับความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกได้เพิ่มขึ้น  ได้แก่
  • ปรับปรุงระบบขยะให้ครบวงจร ได้แก่ การจัดทำคู่มือระบบจัดการขยะของมหาวิทยาลัย การรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะ การจัดหาถังขยะรองรับการคัดแยก การจัดสถานที่รวบรวมขยะรีไซเคิล การหารายได้จากขยะ การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานด้านจัดการขยะของบุคลากร การประกวดแข่งขัน Green YRU Zone และการประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์เพื่อดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ข้างต้น จะเริ่มดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2561 นี้
  • พัฒนากระบวนงานมาตรฐานการจัดการภูมิทัศน์และสถานที่ เช่น การตัดหญ้า การตกแต่งต้นไม้ การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ การบำรุงรักษาสวนหย่อม น้ำพุ การดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของภูมิทัศน์ การเตรียมพันธุ์ไม้หรือการจัดหาพันธุ์ไม้เพื่อรองรับพิธีซ้อมรับปริญญา และการประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การปรับปรุงสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการอาคารและสถานที่ ได้แก่ การปรับปรุงป้ายบอกทาง ป้ายหมายเลขอาคาร ป้ายชื่ออาคาร ป้ายสถานที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นปัจจุบัน และให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ รวมทั้งการประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การปรับปรุงกระบวนงานมาตรฐานของหน่วยรักษาความปลอดภัย ได้แก่  การรวบรวมฐานข้อมูลยานพาหนะและการติดป้านสติ๊กเกอร์  การพัฒนามาตรฐานการปฏ่ิบัติงานอย่างมืออาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัย (การพัฒนาบุคลิกภาพ, การสื่อสาร, เครื่องแบบและการแต่งกาย, การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการป้อม รปภ.) การปรับภูมิทัศน์และความสะอาดบริเวณป้อม การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ การปฏิบัติหน้าที่เสริม เช่น การช่วยปิดเปิดไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงาน การแจ้งหลอดไฟส่องสว่างกลางคืนที่เสียหายและต้องซ่อมแซม  เป็นต้น รวมทั้งการประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การยกระดับการให้บริการงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้บริการทันเวลา มีจำนวนเพียงพอ และมีคุณภาพ โดยเน้นผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
  • การยกระดับการให้บริการงานยานพาหนะ (มอบงานสารบรรณ ไปพิจารณากำหนดมาตรการ)