วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว กิจกรรมการจัดการขยะครบวงจร" ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561  ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารฝ่ายบริหาร และอำนวยการสำนักงาน รวมทั้งผู้นำนักศึกษา และทีมคณาจารย์จากสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
     การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการจัดการขยะของผู้บริหารและนักศึกษา  สร้างความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการจัดการขยะของตนเอง และในหน่วยงานของตนเอง และในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเป้าหมายสำคัญในการอบรมครั้งนี้ คือ (1) สร้างเครือข่าย Green YRU Team จากทุกส่วนราชการการ บุคลากรทุกกลุ่ม และผู้นำนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (2) กำหนดแผนปฏิบัติการ เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด (KPIs)  หน่วยงานรับผิดชอบ และงบประมาณ  (3) การแบ่ง Green Zone ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อประกวดพื้นที่สีเขียวแยกตามส่วนราชการภายใน ตามพื้นที่และอาคารส่วนราชการภายที่รับผิดชอบ (4) การกำหนดแนวทางและคณะกรรมการรับผิดชอบ การดำเนินงานไปสู่การเข้าจัดลำดับ Green University หรือ มหาวิทยาลัยสีเขียว ตามเกณฑ์ Green UI Matrix ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     ผลการจัดโครงการครั้งนี้ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าอบรม ซี่งเป็นเครือข่าย Green YRU Team จำนวน 42 คน ได้ร่างแผนปฏิบัติการจัดการขยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และได้แผนปฏิบัติปฏิบัติงานสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เข้าสู่ Green University อย่างยั่งยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) นับเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น