วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว กิจกรรมการจัดการขยะครบวงจร" ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561  ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารฝ่ายบริหาร และอำนวยการสำนักงาน รวมทั้งผู้นำนักศึกษา และทีมคณาจารย์จากสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
     การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการจัดการขยะของผู้บริหารและนักศึกษา  สร้างความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการจัดการขยะของตนเอง และในหน่วยงานของตนเอง และในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเป้าหมายสำคัญในการอบรมครั้งนี้ คือ (1) สร้างเครือข่าย Green YRU Team จากทุกส่วนราชการการ บุคลากรทุกกลุ่ม และผู้นำนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (2) กำหนดแผนปฏิบัติการ เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด (KPIs)  หน่วยงานรับผิดชอบ และงบประมาณ  (3) การแบ่ง Green Zone ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อประกวดพื้นที่สีเขียวแยกตามส่วนราชการภายใน ตามพื้นที่และอาคารส่วนราชการภายที่รับผิดชอบ (4) การกำหนดแนวทางและคณะกรรมการรับผิดชอบ การดำเนินงานไปสู่การเข้าจัดลำดับ Green University หรือ มหาวิทยาลัยสีเขียว ตามเกณฑ์ Green UI Matrix ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     ผลการจัดโครงการครั้งนี้ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าอบรม ซี่งเป็นเครือข่าย Green YRU Team จำนวน 42 คน ได้ร่างแผนปฏิบัติการจัดการขยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และได้แผนปฏิบัติปฏิบัติงานสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เข้าสู่ Green University อย่างยั่งยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) นับเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

อธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ สนับสนุนโครงการจัดการขยะสู่ Green YRU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ "มหาวิทยาลัยสีเขียว" แก่ผู้บริหารระดับกลางที่ผ่านการอบรมผู้บริหารระดับกลาง
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย (อาคาร 20 ชั้น 4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 32 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม- 13 กันยายน 2561 ซึ่งจัดและอำนวยการหลักสูตรโดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการอบรมและหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนต่อยอดโครงการ จำนวน 6 โครงการ ซึ่งได้แก่ โครงการด้านการยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการ  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ  และโครงการพัฒนา Application YRU Portal และ Big Data สู่การให้บริการสนับสนุนการพัฒนาองค์กรไปสู่ YRU 4.0
   ผลจากการประชุมและการนำเสนอแนวคิดการดำเนินการโครงการต่อยอดจากการอบรมครั้งนี้  ผู้บริหารที่เข้าอบรมนำเสนอโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย "มหาวิทยาลัยสีเขียว" จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ และโครงการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการดังกล่าว จะดำเนินการต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป โดยอาศัยความร่วมมือของทุกส่วน โดยเฉพาะพลังนักศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งมีองค์ประกอบการประเมิน 6 ด้าน ได้แก่  1) ด้านสถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3) ด้านของเสีย 4) ด้านน้ำ 5) การขนส่ง และ 6) การศึกษา


วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนาม MoU กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนการก้าวไปสู่ มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการประชุม “ปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิส่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)” จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (https://www.deqp.go.th/new) นำโดย อาจารย์นิธิ พลไชย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และนักศึกษาจำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรม ฟังบรรยายพิเศษและการเสวนา และนำเสนอโครงการเพื่อดำเนินงานและนำเสนอผลในปีงบประมาณปี 2562 ต่อไป ทั้งนี้เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาและเยาวชนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยของไทย ร่วมกันขับเคลื่อนจัดทำโครงการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใน “ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ใน “ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนต้นแบบในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม การจัดการขยะ การจัดการพลังงาน” ซึ่งมีเป้าหมายไปสู่การประเมินมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ “การจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียว” ภายในระยะ 2-3 ปี ในอนาคต

       สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “ปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิส่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)” ครั้งนี้ กิจกรรมในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายมหาวิทยาลัย ทั้งหมด จำนวน 28 แห่ง เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนให้เยาวชนในมหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับการบริโภคที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมลงนาม MoU และร่วมฟังกิจกรรมบรรยายพิเศษสำหรับการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

      ส่วนแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกัน ตาม MoU ดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนจะร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อกำหนดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณสนับสนุน เพื่อพัฒนาให้ “มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” ให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป