คู่มือและองค์ความรู้

คู่มือการจัดการมหาวิทยาลัยสู่ Green-YRU

  • (ร่าง) คู่มือการจัดการขยะครบวงจร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • (ร่าง) คู่มือการจัดการพัลังงานสู่ Green YRU 
  • (ร่าง) คู่มือการใช้ยานพาหนะและการจราจร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • (ร่าง) คู่มือการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

คู่มือมาตรฐานอื่นๆ

สถิติการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว