วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Green YRU

ประชุมกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ Green YRU ครั้งที่ 1
อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ประธานกรรมการดำเนินงานการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไปสู่การเข้าประเมิน มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (Green UI Metrict) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัย สีเขียว (Green YRU) เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย (อาคาร 20 ชั้น 4) 
   ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ ประธานได้แจ้งให้คณะกรรมการรับทราบและรับรู้เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในด้านการบริหารจัดการขยะครบวงจร การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน และการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  • การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการจัดการขยะ พลังงาน ภูมิทัศน์ ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [กรอบตัวชี้วัดและเป้าหมาย
  • มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศนย์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบและเข้าสมัครจัดอันดับโลกด้าน Green University โดยเร่งพัฒนาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ (1) สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน (2) พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) ของเสีย กระดาษ พลาสติก ของเสียเป็นพิษ น้ำเสีย (4) น้ำ (5) การขนส่ง และ 6) การศึกษา โดยคาดว่าน่าจะส่งข้อมูลเข้าประกวดแข่งขัน “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric) ในปีงบ 2564 
โดยยกตัวอย่างผลการจัดอันดับของปี 2017 ให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถดำเนินการเพื่อเข้าประเมินตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย  ซึ่งองค์ประกอบการการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว ดังเอกสารแนบ
http://greenmetric.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/UI-GreenMetric-Guideline-2017_Thai.pdf แนะนำความรู้เกี่ยวกับ Geen University ที่ลิงก์ https://prezi.com/y_dhoaxfh4cz/presentation/